Om denne websiden

christian.kvalvag.net er et resul­tat av at jeg omsi­der fikk kjøpt meg dome­net kvalvag.net. Utgangspunktet for å kjø­pe dome­net var å skaf­fe seg en enk­le­re e-post­adres­se, men når jeg nå like­vel har web­ser­ver og dome­ne vil­le det være bort­kas­tet å ikke fyl­le inn litt inn­hold også..

Her vil jeg sam­le mine pro­sjek­ter: poker­bor­det og arkade­ma­ski­nen og så blir det anta­ge­lig litt blog­ging i ny og ne også. Jeg kom­mer også til å pub­li­se­re artik­ler / opp­ga­ver jeg har skre­vet ved mine stu­di­er på ATH / UiB . Mye av det­te mate­ria­let er alle­re­de til­gjen­ge­lig på www.cikeyweb.com men da det pri­mært er en engelsk­språk­lig side er det mer natur­lig å pub­li­se­re de her.Det er også mulig jeg vil pub­li­se­re en del av bil­de­ne mine på siden etter­hvert, men det vil jeg kom­me til­ba­ke til når res­ten av siden er ferdig.

Blogging er et inter­es­sant feno­men, og selv om jeg ikke har noen illu­sjo­ner om hvor inter­es­sant det er å lese mine tan­ker om ver­den vi lever i er pla­nen å mer eller mind­re regel­mes­sig opp­da­te­re siden med nye inn­legg. Skulle du fin­ne noe av det jeg skri­ver inter­es­sant, pro­vo­se­ren­de eller enga­sje­ren­de set­ter jeg stor pris på tilbakemelding!

About Christian