Internettet

Det blir et kort inn­legg i dag, jeg job­ber jo egent­lig frem­de­les med å få fer­dig blog­gen, men jeg bare må dele denne!

Ved en til­fel­dig­het traff jeg i dag på en kar som dri­ver med radio. Nærmere bestemt ved stu­dent­ra­dio­en i Trondheim (Radio Revolt). Han er involvert i to av pro­gram­me­ne “Internettet” og “Ctrl+Alt+Delete”. Vi kom i snakk for­di jeg nevn­te at jeg er inter­es­sert i retro gaming og arcade­ma­ski­ner. Hvem skul­le vel tro det fin­nes egne radio­show hvor retro gaming er fast inn­slag? (ok, så var det kan­skje ikke vel­dig far fet­ch­ed akku­rat det) men sist­nevn­te radio­pro­gram er alt­så ett av dis­se. Skikkelig ner­de­te, utro­lig mor­som og til­gjen­ge­lig på podcast! Kan det bli bedre?

Internettet er nok like­vel min favo­ritt av de to. Et pro­gram dedi­kert til inter­nett og alt de for­skjel­li­ge radio­pra­ter­ne har sett på net­tet den sis­te uken. Et av høyde­punk­te­ne var da de “auto­tu­net” hele pro­gram­met, og da de satt med cha­trou­let­te under hele sendingen.

Det anbe­fa­les vir­ke­lig å sjek­ke ut pro­gram­me­ne: web­si­den er her: http://radiorevolt.no/ og podcas­te­ne kan fin­nes rett i iTunes!

About Christian