Seriehøsten er i gang…

Jeg ser ikke så mye på tv, men jeg ser mye på tv-seri­er! Norsk TV lig­ger ca ett par år etter det som skjer i USA og jeg har for lengst stilt meg inn på ame­ri­kansk tid hva tvse­ri­er gjel­der. Ulempen med å føl­ge de ame­ri­kans­ke sende­skje­ma­et er at alle (!) seri­en tar ferie sam­ti­dig og som­mer­en er en trist trist peri­ode. Men nå er alt­så høs­ten her og serie­ne begyn­ner etter­hvert igjen.

Så hva er verdt å føl­ge med på spør du deg kan­skje? Vel, her kom­mer min lis­te over seri­er som er vedt å føl­ge med på!

House M.D.

Dr Gregory House er til­ba­ke! Sesong 7 er i gang med epi­so­den “Now what?” Forrige sesong slut­tet med at House var på vei utfor stu­pet (det har jo ald­ri skjedd før i den­ne seri­en…) og nå fort­set­ter det altså.

Jeg skal selv­sagt ikke mase for mye med hva som skjer i epi­so­den (no spoi­lers!) men jeg kan avslø­re at det er noe vi har ven­tet lee­e­e­e­e­en­ge på!

For de som ikke kjen­ner seri­en så hand­ler den alt­så om den meget eksent­ris­ke legen Gregory House som leder et spe­si­elt dia­gnose­team som fin­ner ut hva som fei­ler deg når ingen and­re fin­ner ut av det. En del dra­ma og mye humor. Som Greys Anatomy bare med ca 90% mind­re dra­ma og kval­me! En av mine abso­lutt favorittserier.

Dexter

Jaaaaaaaaa! Dette er den seri­en jeg ser aller mest frem til! Sesong fem er på gang, og har pre­miere 26 september.

Dexter hand­ler om politi­man­nen som også er serie­mor­der. Ikke vær redd, jeg har ikke avslørt noe vesent­lig, det frem­kom­mer fra star­ten hva Dexter er, og spen­nin­gen i seri­en hand­ler mest om hvor nær han er å bli tatt. Selv om kva­li­te­ten på seri­en natur­lig nok svin­ger noe er det­te den bes­te akti­ve seri­en. (hvil­ke som er de aller bes­te serie­ne skal jeg ta opp i ett annet innlegg)

Dexter er obli­ga­to­risk om du liker krim og spen­ning. Litt dra­ma er det selv­sagt, men ikke mer enn hva vi tåler (selv jeg som hater drama!)

Fringe

Fringe er litt mer på utsi­den av main­stre­am, men en vel­dig god serie om du liker Sci-Fi.

Sesong 3 har pre­miere i mor­gen og for dem som har sett slut­ten på sesong 2 så blir det­te en meget inter­es­sant fort­set­tel­se (igjen ingen spoi­lers)!

Her snak­ker vi para­lel­le uni­ver­ser, en halv­gal, hels­rø pro­ses­sor & hans meget skep­tis­ke sønn som sam­mar­bei­der med FBIs hem­me­li­ge “Fringe Unit” om å etter­fors­ke alt fra nevn­te paral­lel­le uni­ver­ser til over­ut­vik­let hjerne­kraft som kan påvir­ke fysis­ke objek­ter.  Joda, det er et styk­ke “der ute” men som sagt, om du liker Sci-Fi så er det­te midt i blinken!

Dette er de tre serie­ne med prei­me­re i dis­se dager som jeg ser mest frem til. Men de er ikke de enes­te serie­ne som er vedt å føl­ge med på nå. NCIS er akku­rat i gang med seson 8, og “Rubicon” er kom­met til epi­so­de 9 av sesong 1, og er noe alle som liker spio­na­sje og kon­spi­ra­sjons­teori bør få med seg den­ne. Den kan nok bli litt drøy der­som man ikke er spe­si­elt inter­es­sert i nevn­te kate­go­ri­er. Britiske iden­tity er også et godt alter­na­tiv for dem som liker “thriller/drama” kate­go­ri­en og den­ne er nylig fer­dig med sesong en.

Til slutt vil jeg ta med to rime­lig fers­ke seri­er som er verd å få med seg.

Boardwalk Empire

Atlantic City i for­buds­ti­den: Mafiaens stor­hets­tid, og bak­grunn for den­ne stor­slåt­te seri­en som på tross av at det bare er sendt en enes­te epi­so­de lover time­vis med glim­ren­de underholdning.

Det blir fort litt kli­sje­er og over­dre­vet hand­ling, men det er stort sett vel­spilt mafia­stem­ning, gode replik­ker og kom­pe­ten­te skue­spil­le­re. Jeg tror det­te blir en av høs­tens sto­re suksesser.

Nikita (2010)

Nikita byg­ger vide­re på fil­men med sam­me navn (legg mer­ke til at det er en ny serie, ikke den fra 1997 vi snak­ker om her) og hand­ler om den sexy snik­mor­de­ren (det ordet høres mye bed­re ut på engelsk) Nikita. Nikita ble trent av et hem­me­lig stat­lig pro­gram (mer eller mind­re fri­vil­lig), men når de svi­ker hen­ne og dre­per en som står hen­ne vel­dig nær sver­ger hun hevn.

Kan det egent­lig bli et bed­re utgangs­punkt for en tv-serie? Sexy dame, våpen, kamp­sport og hand­ling som kre­ver mer enn mini­malt med hjerne­ak­ti­vi­tet for å føl­ge med. Jeg els­ker det!

About Christian