Omsider en oppdatering!

Blogger jeg? Ja, det stem­mer, jeg har jo en blogg…

Jeg els­ker å ska­pe, men hater å ved­li­ke­hol­de. Derfor blir det ofte slik at jeg lager web­si­der som blog­gen min, uten at jeg er vel­dig flink til å hol­de den opp­da­tert. De som kjen­ner meg for­ven­ter kan­skje ikke annet, men her kom­mer i alle fall en ald­ri så liten oppdatering.

Siden sist jeg var aktiv på “blog­ger’n” har det stort sett bare hand­let om jobb! Jeg er for tiden fun­ge­ren­de hvi­te­v­are­an­svar­lig på Expert Klingenberg og det er litt av et pro­sjekt. Jeg skal ikke gå inn på jobbde­tal­jer, for det er det ingen som gid­der å lese, men det har vært en del å ryd­de opp i på avde­lin­gen, både fysisk og psy­kisk. BTW: Er du inter­es­sert i jobb? Søkesøke på avd. leder stil­lin­gen jeg vil til­ba­ke til data­av­de­lin­gen min.

Det har selv­sagt ikke bare vært jobb, jeg har vært på ferie (to gan­ger!) og først nå inn­ser jeg hvor len­ge siden det er jeg opp­da­ter­te blog­gen. Jeg var i Las Vegas med fru­en i pås­ken, og til spa­nia (også med fru­en) i juni. Det kom­mer nok et eget inn­legg med reise­skild­ring fra Las Vegas, men inn­til vide­re får dere kla­re dere med bil­de­ne i gal­le­ri­et (link hee­e­e­elt oppe på bloggen)

Det har også vært en del poker, uten at det har vært nevne­ver­dig suk­sess på det fel­tet. MEN (og det­te er vik­tig for meg!) jeg har vært i Las Vegas for å spil­le poker og TJENT pen­ger! Ja, det stem­mer, jeg gikk i pluss (på poke­ren, ikke turen totalt!) Jeg var i Sandefjord for å spil­le poker sam­men med Sandefjord Kortselskab (SKS), men der gikk jeg IKKE i pluss. Ogsåå her er det tan­ken å skri­ve ett eget inn­legg, men vi får se hvor langt jeg kommer.

Som dere for­står er det mye jeg gjer­ne vil skri­ve om, men så spørs det hvor langt moti­va­sjo­nen rek­ker. Nye inn­legg vil bli annon­sert på twit­ter (@Cikey_) så det er bare å hen­ge på!

PS: Ja, jeg har end­ret design på blog­gen. Etter sis­te opp­da­te­ring av WP var det ikke leng­re mulig å bru­ke det tema­et jeg had­de. Men den­ne er jo fin­fin også… Eller?

About Christian