Nytt år - nye muligheter

Kalenderen har omsi­der skre­vet 2011 og ett noe ujevnt 2010 er his­to­rie. 2010 var for min del ett år med fle­re ned­tu­rer enn opp­tu­rer men så var til gjen­gjeld de få opp­tu­re­ne som var der eks­tre­me opp­tu­rer. Spesielt ferie­tu­re­ne til USA og Spania var høy­da­re! Men hvem dve­ler vel ved for­ti­den? 2011 ser spen­nen­de ut på fle­re måter og byr for­hå­pent­lig­vis på enda fle­re oppturer!

Jeg begyn­ner i ny butikk om to kna­ppe uker, den­ne gan­gen er det Alnabru som står for tur, og til­ba­ke til Lyd og Bilde. Det blir vel­dig bra tror jeg, selv om rei­sen til jobb blir noe leng­re enn i dag. Det kom­mer til å smel­le på Alnabru, vær trygg!  TV ‘ene kom­mer til å gå som varmt hvete­brød, på tross av at det i dag var Expert sin tur til å få tyn i media. Hvem går egent­lig inn i en butikk uten for­vent­nin­ger om at sel­ge­ren kom­mer til å gjø­re job­ben sin, nem­lig sel­ge varer…

Neste opp­tur holdt på å bli spo­lert helt på tam­pen, men nå ser det ut som om det løser seg like­vel. Jeg har vun­net meg inn­kjøp i Oslo Open, spon­set av Betsson og skal alt­så på båt­tur 14-16 janu­ar. Det holdt på å skjæ­re seg da det gikk opp for Betsson at de fak­tisk måt­te reser­ve­re luga­rer for at vi skul­le få bli med, men de har nå lovet meg at de skal løse det, selv om det kan bety at jeg må dele lugar med en eller fle­re and­re. Det spil­ler egent­lig ingen rol­le, jeg skal jo ikke være på luga­ren uan­sett, jeg skal jo være i poker­rom­met og vin­ne penger!

Forhåpentligvis vin­ner jeg litt grun­ker til NM fon­det mitt. NM i poker er nem­lig årets sto­re mål. Jeg er vel­dig gira på å dra ned til Riga og vise hvem som er best i poker her til lands, men med en bein­hard øko­nom som sty­rer penge­bin­gen (les: kona) så spørs det om jeg ikke må finan­siere turen med gevins­ter i poker. Det kan bli en utford­ring siden jeg bare tar poke­ren sånn halv-seriøst og som regel vaker rett over “null-pro­fitt-men-null-tap” gren­sen. Det er van­lig­vis helt greit, men i år må alt­så fon­det øker med en 15-20 tusen kro­ner for at NM skal bli en rea­li­tet. En første­plass i Oslo Open er en sik­ker vei inn med tan­ke på det i til­legg til nok pen­ger er en NM bil­lett i pot­ten til vinneren.

www.radiopopker.net går også strå­len­de og vi har nå to gan­ger vært rett under den magis­ke 100-del­ta­ge­re gren­sen (den er bare magisk for­di jeg har lovet at vi skal kla­re det, vi kom­mer lett til å bli 200-300 spil­le­re i en tur­ne­ring før året er omme). Vi har fått til et godt sam­ar­beid med PokerStars og det kan se ut som om det omsi­der kom­mer litt “added value” fra den kan­ten også. Moro å se at vi blir lagt mer­ke til i den sto­re poker­ver­de­nen. Det blir ny båt­tur med RadiPoker.net i slut­ten av mars, akku­rat i tide til å spil­le bort NM fon­det før NM starter…

Det blir en spen­nen­de vår!

Tags: ,

About Christian