NM2011 - Forberedelser

Det nær­mer seg årets abso­lut­te høyde­punkt, nem­lig NM i poker 2011 i Riga! Jeg drar sam­men med to av de and­re fra Radiopoker.net. Goggen_S og BMWK100 og vi tar av fra Torp tirs­dag 12.04 (alt­så om nøy­ak­tig en uke). Main event begyn­ner ons­da­gen og vi spil­ler alle tre dag 1a (start­fel­tet blir for­delt over to dager) så uan­sett hvor­dan det går har vi fri tors­da­gen før vi for­hå­pent­lig­vis skal i ilden igjen på fre­da­gen. Jeg har book­et fly hjem på lør­da­gen men der­som ting går som de skal bestil­ler jeg ny fly­bil­lett hjem man­dag mor­gen etter jeg har vun­net nor­ges­mes­ter­ska­pet (finale­bor­det spil­les søn­dag) og fes­tet hele natta!

Planen er å blog­ge fra Riga, og det vil da skje via mobil. Så de nær­mes­te dage­ne vil det kom­me inn noen test­blog­ger, for å sjek­ke at tek­nik­ken fun­ge­rer som den skal. Tanken er ett utfyl­len­de blogg­inn­legg om dagen (type kvel­den) og at jeg hol­der twit­ter opp­da­tert løpen­de. Det er selv­sagt ikke sik­kert jeg over­le­ver Dag 1, men da blir det uan­sett stem­nings­rap­por­ter fra side­ga­mes, og hvor­dan de and­re gjør det.

Jeg har en sta­ke deal med radiopoker.net, som betyr at radiopoker.net beta­ler inn­gangs­bil­let­ten min til NM (ca. 6500,- NOK) og at de får til­ba­ke 50 % av en even­tu­ell pre­mie. Det er i grunn en fin­fin deal, for selv om jeg har sto­re pla­ner om å nå vel­dig langt, så kom­mer det til å bli et vel­dig tøft felt med nær­me­re 1000 stk som også har pla­ner om å vin­ne. Målsetningen er klar, nem­lig å kom­me topp 5 %. Det er ett ambi­siøst mål, men jeg leker jo ikke butikk, jeg kom­mer for å vinne!

Jeg tel­ler ned dage­ne til vi rei­ser, og uan­sett hvor­dan det går kom­mer det til å bli et årets høydepunkt!

Tags: , ,

About Christian