Riga dag2

Vi tok tid­lig kveld i går for å være noen­lun­de opp­lagt til start av NM så ful­le av pågangs­mot stod jeg og Marius opp kl 11:00, pak­ket baga­sjen og gjor­de oss kla­re for å byt­te hotell. Gamlegutta BMW og Goggen had­de helt and­re pla­ner og var godt i gang med dagens førs­te drink så de ble etter­latt på hotell Albert. Denne gan­gen gikk det langt grei­ere å sjek­ke inn på Blue Latvija og en halv­time sene­re stod vi i kø for å regis­te­re oss til NM.

Pokerspillere er som gene­rell regel all­tid ute i sis­te liten så når regist­re­rin­gen åpnet var det liten kø og vi var gjen­nom pro­ses­sen i løpet av få minut­ter. Avtale var å møte gam­lin­ge­ne for fel­les mål­tid før spil­lin­gen begyn­te, men i vel­kjent Goggen stil kom de inne før etter et par timer og maten måt­te slu­kes før vi fant vei­en til pokerlokalet.

Rett over kl 15:00 var spil­let i gang og den lan­ge, tun­ge vei­en frem mot dag2 var begynt… Strategien var klar og enkel. Dag 1 = “No limit fold’em” ! Ingen krea­ti­ve løs­nin­ger, bare solid og sik­ker ABC-poker. Problemet med den stra­te­gi­en er at man på ett eller annet tids­punkt må få gode kort. Og med unn­tak av noen små­pot­ter tid­lig på dagen var jeg full­sten­dig kort­død frem til de to sist nivåene..

Jeg spil­te meg ned til ca 17K fra en start på 20K og lå gans­ke sta­bilt på 17K hele dagen. Jeg stjal noen pot­ter inn­imel­lom uten sær­li­ge pro­ble­mer med mitt eks­tremt tigh­te ima­ge, men had­de ald­ri kort til å spil­le sto­re pot­ter til show­down. På sis­te level fikk jeg litt kort og fikk spilt meg opp til drøyt 28K noe som i føl­ge offi­si­ell chip count plas­se­rer meg på en 125 plass av de 197 som gikk vide­re til dag 2. (fra 1a, reg­ner med ca like man­ge fra 1b) Det er i utgangs­punk­tet litt lite chips, men star­ter dag 2 med godt over 30BB så det er ingen dramatikk!

Alle de tre and­re er røket ut så jeg har alle­re­de cash­et litt på et last lon­ger bet, og har et godt utgangs­punkt for last lon­ger bet­tet på radiopoker.net 2 eller 3 spil­le­re i aksjon i dag på 1B også.

I dag blir det roli­ge til­stan­der, lite poker, men stand up med Dag Sørås før en god natt med søvn igjen for best mulig opp­la­ding til dag2. Og søvn er nok akku­rat hva legen fore­skri­ver i dag…

Etter tur­ne­rings­slutt i går ble Rigas ute­liv tes­tet, noen som kan anbe­fa­les på det var­mes­te! Bare sørg for å ikke la taxi­sjå­fø­ren kom­me med råd, det blir fort i over­kant shady, og i under­kant trygt. Men det er nok av skik­ke­li­ge klub­ber også og NM regist­re­rings­bån­det gav fri inn­gang til alle klub­be­ne på Royal Casino.

Alt i alt rakk jeg akku­rat fro­kos­ten på hotel­let før jeg la hodet på puten. God stem­ning, og klar for en hvile­dag før det blir hard­kjør igjen på dag 2 (fre­dag)

Tags: , ,

About Christian