Brikkene faller på plass!

Det nær­mer seg sta­dig vekk D-Dagen (les flytte­da­gen). Den 14 juli er flytte­las­set på vei vest­over, og nå har vi også fått på plass bolig inn­til huset vårt står fer­dig. Vi har leid et hus ikke man­ge meter­ne fra der jeg voks­te opp, og i kort nær­het til barne­ha­gen, og tom­ten til det nye huset.

Å skaf­fe seg bolig vis­te seg å være en utford­ring da leie­mar­ke­det i Arna ikke akku­rat blomst­rer om dagen. Etter fle­re måne­ders mis­lyk­ket leting på finn og lig­nen­de end­te vi opp med å leg­ge en annon­se på face­bo­ok. Den ble delt av godt over 30 men­nes­ker og respon­sen lot ikke ven­te på seg. Faktisk var det slik at vi først avtal­te å leie en helt ny lei­lig­het men etter å ha tenkt oss litt om fant vi ut at den ble i mins­te laget. Når vi så også fikk til­bud om å leie et helt hus (til nes­ten til­sva­ren­de leie) . Det var også et stort pluss at plas­se­rin­gen er langt nær­me­re aktu­ell barne­hage og mye nær­me­re vårt nye hus. Det gjør flyt­tin­gen i nes­te omgang mye enklere.

All ære til face­bo­ok og “word of mouth” mar­keds­fø­ring (og litt mind­re ære til de som ring­te og vil­le leie meg lei­lig­het til blodpris!)

Så nå er det bare å tel­le ned til flyt­tin­gen! Det blir “Sosial tre­nings­økt” i Bidenkaps Gate 1a den 13 juli, og alle er hjer­te­lig velkommen!

About Christian