Tid for prosjekt

Nå som vi er på vei hjem til Bergen og det omsi­der blir litt plass å bolt­re seg på igjen er det tid for pro­sjekt! Det blir ny arca­de og den­ne gan­gen skal alt pro­du­se­res selv. I prak­sis betyr det at jeg også skal byg­ge kon­troll­pa­ne­let den­ne gan­gen, ikke at jeg skal stø­pe kna­ppe­ne og lod­de led­nin­ger inne i skjer­men. Men det er alt­så kon­troll­pa­ne­let som er i den­ne runden.

Målsetningen den­ne gan­gen er nem­lig at este­tik­ken skal være meget bra. I mot­set­ning til sist hvor mål­set­nin­gen pri­mært var å lage en fun­ge­ren­de maskin og utse­en­de kom i sis­te rek­ke (ikke miss­for­stå, den var jo døds­kul). Jeg vil der­for bru­ke en del tid på å spark­le / pus­se / flik­ke. Det skal også være langt fle­re detal­jer. Autentisk (og fun­ge­ren­de) mynt­inn­kast, pane­ler som kan åpnes til belys­te rom, og skik­ke­li­ge inn­gan­ger for USB kon­trol­le­re­ne mine.

Det blir da tra­di­sjo­nel­le kna­pper, men med belys­ning som er syn­kro­ni­sert opp slik at den lyser opp de kna­ppe­ne som er i bruk og ellers lager vil­kår­li­ge farge­møns­ter. Jeg skal selv­sagt også ha tra­di­sjo­nel­le sticks, men er usik­ker på hvor­vidt jeg skal ha tra­ck­ball / spin­ner å kon­trol­len. Jeg tror nok jeg hel­ler mot å la være da den ikke bru­kes til de arcade­spil­le­ne jeg pri­mært spil­ler og ikke er spe­si­elt estetisk.

MAME skil­tet øverst på maski­nen skal være et dek­sel / dør som kan åpnes og pla­nen er å mon­te­re gass­fjæ­rer for å gjø­re det­te på en mest mulig ele­gant måte. I til­legg skal ned­re front­pa­nel være mulig å åpne samt en ved­li­ke­hold­sluke bak (for til­gang til skjerm / høyt­ta­le­re) I kon­troll­pa­ne­let skal det også være en uttrekk­bar skuff for tas­ta­tur (og der­som jeg vel­ger å ikke mon­te­re tra­ck­ball også mus). I “det­te skal se bra ut” ånden skal jeg også bru­ke en del tid på å skju­le inn­ven­di­ge led­nin­ger, mon­te­re lys og annet snacks.

Dette er i alle fall planen!

Tanken bak å skri­ve ned en slik kon­sept skis­se som det­te er rett og slett å leg­ge litt press på meg selv til å gjen­nom­føre samt å ha noe å sam­men­lig­ne med når jeg er fer­dig. Jeg er i utgangs­punk­tet sik­ker på at jeg skal få gj

ennom­ført alt, men man vet jo ald­ri…  Det jeg vet er at jeg vil begyn­ne med kon­troll­pla­ten og ta selve kabi­net­tet til slutt. Konsepttegningene under her er bare det, et kon­sept. De er ikke kor­rek­te på måle­ne og mang­ler selv­sagt man­ge detal­jer men det er omtrent slik det skal bli til slutt.

Jeg vil leg­ge ut wor­k­logg etter­hvert som arbei­det skri­der frem, men ingen­ting blir alt­så påbe­gynt før etter vi er fer­dig med flyt­tin­gen. Jeg har også pla­ner om å lage en guide i etter­kant av pro­sjek­tet men kjen­ner jeg meg selv rett blir det fort litt lite bil­der. Vi får se. Bilder og video blir det i alle fall!

 

3D kon­septteg­nin­ger

Her er for­res­ten den for­ri­ge arcade­ma­ski­nen jeg byg­get: KLIKK MEG 

 

UPDATE: Jeg har lagt til ett par bil­der av hvor­dan jeg ten­ker inn­ma­ten i bok­sen nede skal være. Det skal bli et slags “show­room” med plass til i alle fall tre klas­sis­ke kon­sol­ler. Mulig det blir fire hyl­ler, men  jeg må se litt an hvor­dan det blir med lys­set­ting i hyl­le­ne og even­tu­elt i skil­te­ne (det er der­for hyl­le­ne er laget så tyk­ke) Kassen du ser til venst­re på bil­det er PC’en. Den skal ikke være syn­lig fra inn­si­den av ska­pet, men skal ha en til­gangs­luke på opp­si­den (eller even­tu­elt utsi­den der­som det blir for vans­ke­lig å mon­te­re / ved­li­ke­hol­de fra opp­si­den). Hullene du kan se på siden er til vif­ter (dis­se blir for­så­vidt run­de, ikke fire­kan­tet som på tegningen)

Igjen føler jeg det er vik­tig å under­stre­ke at det­te er kon­sept­skis­ser, ikke arbeids­teg­nin­ger og at de ikke nød­ven­dig­vis er med kor­rek­te mål (selv om ska­la­en skal være sånn ca rik­tig). Arbeidstegninger med helt eksak­te mål blir laget når jeg er for­nøyd med konseptskissene.

 

 

About Christian