Pokerbordet

Pokerbordet

Første hån­den er delt…

Bygge Pokerbord

Å byg­ge sitt eget poker­bord er en fan­tas­tisk opp­le­vel­se. Følelsen av å spil­le på et bord du har lagt ned svet­te blod og tårer i er i seg selv grunn god nok til å star­te sitt eget pro­sjekt., om så ikke skul­le være til­fel­let, så er i alle fall tan­ken på å impo­ne­re gut­ta inspi­ra­sjon så det holder.

Hvem som kan byg­ge poker­bord? Alle! Undertegnede er ikke spe­si­elt bega­vet hva snek­ker­yr­ket angår, og mine med­hjel­pe­re på pro­sjek­tet kan nep­pe kun­ne kal­les eks­per­ter. Men med det sagt, du bør ikke være helt vek­ke hel­ler. Du må vite hva en stikk­sag er, og ha en grunn­leg­gen­de for­stå­el­se av hvor­dan en meter­stokk brukes.

Mitt pokerbord

Så hvor­dan har det seg at jeg kom til å byg­ge poker­bord? Vel, det hele begyn­te vel som­mer­en 2005. Jeg had­de spillt poker i noen år, spe­si­elt på gym­na­set, men det sis­te året roet poker­en­tu­si­as­men seg vel­dig. Men så en dag kom jeg i ska­de for å kjø­pe meg noen sje­ton­ger på eBay, og da var det gjort. Faste poker­kvel­der i hei­men ble snart etab­lert, og beho­vet for et mer skik­ke­lig bord en det van­li­ge stue­bor­det meld­te seg raskt. En table­top ble kjøpt, uten at jeg kun­ne føle meg til­fred­s­tilt med det.

Men inne på Den Norske Pokersiden ram­let jeg over noen bil­der av hjem­me­byg­ge­de bord, og jeg var en for­tapt mann… Jeg bestem­te meg med en gang om at et slikt bord SKULLE jeg ha, og gikk i gang med å fin­ne teg­nin­ger / pla­ner og leve­ran­dø­rer. Oversikt over hvor jeg kjøp­te mate­ria­let og hvor mye det kos­tet kan du se på den­ne siden.

Det tok meg rik­tig­nok nes­ten et halvt år å set­te pla­ne­ne ut i livet, noe som i hoved­sak skyl­des usik­ker øko­no­mi (hør­te jeg noen si stu­dent?). Det er nem­lig en viss invis­te­ring å byg­ge et slikt bord, mitt bud­sjett var på 3000,- men som jeg har nevnt på mate­rial­over­sik­ten er det nok mulig å byg­ge bor­det bill­ge­re enn det jeg gjor­de. Et godt råd er i alle fall å plan­leg­ge alt før du går til inn­kjøp, slik at du ikke får deg noen ube­ha­ge­li­ge overaskelser…

Min inspi­ra­sjon

Jeg må gi all ære til Gowzerpoker.com som var min inspi­ra­sjon og lever­te guid­en jeg bruk­te til å byg­ge mitt bord. Han har dess­ver­re måt­te sten­ge ned siden sin grun­net høye utgif­ter, men om du øns­ker ori­gi­na­le­ne bak min meto­de er han man­nen å snak­ke med. Jeg har gjort mind­re end­rin­ger i for­hold til hans pla­ner, da jeg gjor­de noen ting ander­le­des, men i hoved­trekk er det sam­me metode.

Gowzerpoker.com er stengt ned, men min Guide fin­ner du her: POKERBORD GUIDE

About the Author